کاربر گرامی،پرسش شما پس از تهیه پاسخ توسط مسئولین ذیربط، به پست الکترونیکی شما ایمیل خواهد شد.
 
ارسال پرسش ها
نام:
نام خانوادگی:
شماره عضویت:
پست الکترونیک:  
موضوع مرتیط:
سوال شما:  
سوالات پرتکرار


1- سوالات مربوط به سامانه معرفی ناظر و کنترل ساختمان دانلود

2- درخصوص روال کار معرفی ناظر توسط سازمان سوال خود را به امور کنترل ساختمان ارسال نمایید.(داخلی 317- شماره 88577000)

3- در خصوص تاریخ آزمون ورود به حرفه به سایت www.inbr.ir مراجعه فرمایید.

4- در خصوص تطبیق مدرک تحصیلی جهت شرکت در آزمون ورود به حرفه و اخذ پروانه اشتغال، سوال خود را به واحد عضویت و صدور پروانه ارسال فرمایید.(داخلی 157- شماره 88577000)

5- سوالات مربوط به بخش آموزش دانلود
6- سوالات پرتکرار امور ناظران دانلود
7- سوال : آیا امکان دارد خرید و فروش برگه های نظارت و انجام طراحی از طریق سازمان نظام مهندسی انجام شود نه از طریق واسطه ها؟

جواب : احتراماً اشعار می دارد که در خصوص برقراری روابط حقوقی بین آحاد ملت باید 2 طرف قرارداد به گونه ای اقدام کنند که مغایر قانون نباشد در غیر اینصورت آن عمل باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط است و دقیقاً به همین دلیل است که قانون گذار در ایران در ماده 5 قانون مدنی تمامی سکنه ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه را مطیع قوانین ایران دانسته و ملزم به پایبندی به قوانین مذکور کرده است . علی هذا انجام هر خرید و فروشی نیز باید در چهارچوب قوانین ایران باشد که در فصل اول باب سوم کتاب اول جلد اول قانون مدنی تحت عنوان «بیع» تشریح گردیده است . ماده 338 آن قانون «بیع» را اینگونه تعریف کرده است که عبات است از : تملیک عین به عوض معلوم و در ماده 348 همان قانون بیان داشته که «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلانی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد » بنابر این با توجه به توضیح داده شده چون برگ های تعهد طراحی یا نظارت به تنهایی مالیت ندارند چرا که خریدار آنها فقط آن برگه ها را خواستار نیست بلکه پذیرش مسئولیت مهندس را طالب می باشد لذا اساساً خرید و فروش برگه های مذکور باطل بوده و دارای ارزش قانونی نمی باشد . بعلاوه که این اقدام زمینه ساز دخالت اشخاص بی صلاحیت در امر خدمات مهندسی ساختمان بوده که حسب بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت تعقیب قرار گیرند . علی هذا خرید و فروش برگه نه تنها نباید توسط اشخاص واسطه انجام شود ، بلکه انجام آن توسط سازمان استان نیز خلاف قانون و مقررات بوده دارای تبعات جانبی منفی نیز می باشد .