دوره ی آموزشی غیراجباری ملاحظات اجرایی حین بتن ریزی ( استفاده از افزودنی ها و جلوگیری از درز سرد چگونگی استفاده از وسایل انتقال، کنترل قالبها، پیوستگی اجرا و برنامه ریزی مناسب ) " 
 
شماره نظام مهندسی:
بدون خط تیره  
   
 
کد ملی:
بدون خط تیره و 10 رقم