دوره ی آموزشی تخصصی حرفه ای چیلرهای جذبی و اهمیت آن ها در سیکل - CCHP در تولید توام 
 
شماره نظام مهندسی:
بدون خط تیره  
   
 
کد ملی:
بدون خط تیره و 10 رقم