برگزاری دوره ی غیر اجباری آشنایی با فرآیند BIM در صنعت ساخت و ساز


 
شماره نظام مهندسی:
بدون خط تیره و 9 رقم  
 
 
کد ملی:
بدون خط تیره و 10 رقم