برگزاری دوره ترکیبی (نشست و بازدید تخصصی)طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیرسازه ای مطابق با پیوست ششم آیین نامه 2800 – ویژه اعضای عمران ومعماری


 
شماره نظام مهندسی:
بدون خط تیره و 9 رقم  
 
 
کد ملی:
بدون خط تیره و 10 رقم