جزئیات آرماتور بندی با توجه به سطح شکل پذیری سازه های بتنی


 
شماره نظام مهندسی:
بدون خط تیره و 9 رقم
 
 
کد ملی:
بدون خط تیره و 10 رقم